Obchodní podmínky

1.Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) fyzické osoby Bc.Jiří Látal, se sídlem Studentská 1699/4, 59101 Žďár nad Sázavou, IČ:67516831, DIČ:CZ7512294801, zapsané v živnostenském rejstříku na Městském úřadě Žďár nad Sázavou (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, který je provozován na internetové adrese eshop.optiklatal.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky eshop.optiklatal.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2.Uživatelský účet

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní a provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené kupujícím jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek). Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího.

3.Uzavření kupní smlouvy

Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží, které jsou včetně DPH. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

Informace o nákladech spojených s dodáním zboží platí pro doručování na území České republiky.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje informace o objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku), způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku “. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.

4.Cena zboží a platební podmínky

Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  • v hotovosti nebo platební kartou na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
  • bezhotovostní platba platební bránou předem při nákupu zboží v internetovém obchodě
  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 114544751/0100 , vedený v Komerční bance,a.s. (dále jen „účet prodávajícího“).

Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy, kupující je povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Prodávající je plátcem DPH.

5.Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující má právo bez udání důvodu od kupní smlouvy odstoupit, a to do třiceti (14) dnů od převzetí zboží.

V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být v uvedené lhůtě prodávajícímu vráceno na adresu sídla společnosti nepoškozené, neopotřebené, v původním obalu (pouzdro) společně se zprávou o odstoupení od kupní smlouvy, fakturou a č. účtu pro vrácení kupní ceny.

Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zdali vrácené zboží není poškozeno či opotřebeno.

V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupní cenu (bez nákladů vynaložených na vrácení zboží) kupujícímu nejpozději do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno či opotřebeno vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.Přeprava a dodání zboží

Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

7.Odpovědnost za vady a záruka

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím popisované a pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů a odpovídá účelu pro který se věc obvykle používá.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Prodávající poskytuje na zboží záruku 24 měsíců a odpovídá za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou. Reklamace se nevztahuje na vady vzniklé v důsledku nešetrného zacházení, opotřebovaností, mechanického poškození či použitím zboží v rozporu s jeho účelem.

Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na jeho korespondenční adrese a to zasláním vadného zboží spolu s fakturou a popisem závady. Prodávající se zavazuje odstranit závadu v zákonné lhůtě výměnou za stejný (pokud je to možné) nebo podobný výrobek. O způsobu provedení reklamace rozhoduje výhradně prodávající.

8.Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“) a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy.

Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Pro účely zjišťování spokojenosti zákazníka s nákupem zboží bude kontaktní e-mail předán společnosti MITON Media a.s. (Heureka.cz).

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.Doručování

Veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

10.Závěrečná ustanovení

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování.

Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná třetím stranám.

V Brně dne 01.09.2011