Vrácení zboží a reklamace

1. Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující má právo bez udání důvodu od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží.

V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být v uvedené lhůtě prodávajícímu vráceno na adresu sídla společnosti nepoškozené, neopotřebené, v původním obalu (pouzdro) společně se zprávou o odstoupení od kupní smlouvy, fakturou a č. účtu pro vrácení kupní ceny.

Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zdali vrácené zboží není poškozeno či opotřebeno. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupní cenu (bez nákladů vynaložených na vrácení zboží) kupujícímu nejpozději do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno či opotřebeno vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

2. Odpovědnost za vady a záruka

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím popisované a pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů a odpovídá účelu pro který se věc obvykle používá.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Prodávající poskytuje na zboží záruku 24 měsíců a odpovídá za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou. Reklamace se nevztahuje na vady vzniklé v důsledku nešetrného zacházení, opotřebovaností, mechanického poškození či použitím zboží v rozporu s jeho účelem.

Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na jeho korespondenční adrese a to zasláním vadného zboží spolu s fakturou a popisem závady. Prodávající se zavazuje odstranit závadu v zákonné lhůtě výměnou za stejný (pokud je to možné) nebo podobný výrobek. O způsobu provedení reklamace rozhoduje výhradně prodávající.